Java web services

Ročníková práce se zabývá technologiemi webových služeb a JavaServer Faces. V první kapitole jsou představeny prostředky pro práci s XML a s webovými službami. Druhá kapitola ukazuje použití webových služeb z hlediska poskytovatele a klienta. Kapitola třetí je věnována demonstračnímu projektu. Ten se skládá z webové služby běžící na serveru a klienta, který byl pro ukázku univerzálnosti webových služeb implementován v prostředí J2ME. Další, do značné míry nezávislou částí ročníkového projektu, je představení technologie JavaServer Faces. V první části představuji tento framework pro tvorbu GUI aplikací běžících na serveru. Součástí je opět ukázkový projekt, demonstrující možnosti této technologie.
Diskuzní příspěvky
Zatím zde nejsou žádné zprávy