Mistr Fu vyučoval žáky:

"Tradice dharmy demonstrovaná mantrou patriarchy McIlroye 'Dělej jedinou věc pořádně' zdůrazňuje, že software se účastní Cesty Unixu, vykazuje-li jednoduché a předvídatelné chování, jehož aspekty mysl uživatele snadno vstřebá a jiné programy snadno využijí.

Ale další tradice dharmy demonstrovaná slavnou mantrou patriarchy Thompsona 'V pochybnostech použij hrubou sílu' a různými poučkami, které vynášejí hodnotu vyřešení 90% případů hned oproti 100% později, zdůrazňuje robustnost a jednoduchost implementace.

Tak mi řekněte: jaké programy jsou vskutku unixové?"

Bylo ticho. Pak pravil novic:

"Mistře, tato učení mohou být v rozporu.

Jednoduchá implementace pravděpodobně neošetří hraniční případy, jako vyčerpání zdrojů, souběh vláken, nebo vypršení času uprostřed transakce.

Jakmile takové okolnosti nastanou, software se začne chovat nezvykle a nepříjemně. To jistě není Cesta Unixu?"

Mistr Fu pokývl na souhlas.

"Na druhou stranu je dobře známo, že důmyslné programy jsou křehké. Navíc, každý pokus o pokrytí dalšího hraničního případu interferuje jak se základními algoritmy programu, tak s kódem ošetřujícím jiné hraniční případy.

Takto mohou pokusy o pokrytí a priori všech hraničních případů ve jménu jednoduchého popisu vést k programu, který je nadměrně složitý a křehký, či který se pro záplavu chyb nikdy nedočká nasazení. To jistě není Cesta Unixu?"

Mistr Fu se pokývl na souhlas.

"Jakou cestu tedy dharma posvěcuje?"

Mistr odpověděl:

"Zapomíná snad letící orel, že se jeho drápy dotýkaly země? Srazí-li tygr svou kořist, zapomene snad na okamžik svého skoku vzduchem? Tři libry GNU!"

Při těchto slovech dosáhl novic osvícení.