EJB 2.x - Entity Beans (BMP) - vytvorenie entitnej triedy

Už viete, že ak sa rozhodnete vo vašich entitných triedach využívať princíp BMP, budete si musieť zabezpečiť obsah volania jednotlivých callback metód vo vlastnej réžii. Vieme tiež, že ak klient zavolá metódu create nachádzajúcu sa v home rozhraní entitnej triedy, kontajner zavolá korešpondujúcu metódu ejbCreate, volanú nad inštanciou požadovanej...

EJB 2.x - Entity Beans (BMP) - vytvorenie a použitie dátového zdroja

Bez ohľadu na to, či používate ORM (Object-Relational Mapping) alebo nie, mali by ste poznať aspoň základy technológie JDBC, ak chcete implementovať vaše entity beans použitím BMP (Bean-Managed Persistence). Preto tu budem predpokladať, že určité základy JDBC máte. V opačnom prípade vám odporúčam si ich naštudovať.

EJB 2.x - Entity Beans (Bean-Managed Persistence - základné fakty)

Pre každú entity bean, ktorú vytvoríte, si máte možnosť zvoliť spôsob, akým bude jej stav synchronizovaný s podkladovou databázou. V podstate máte dve možnosti. Buď si zabezpečíte potrebný kód na prácu s databázou sami (respektíve využijete služby niektorého frameworku), alebo vytvoríte potrebné mapovanie stavových polí EB na databázové polia a...

EJB 2.x - Entity Beans (callback metódy a životný cyklus)

EJB kontajner spravuje životný cyklus entitných objektov prostredníctvom množiny callback metód vykonávaných nad príslušnými inštanciami. Tieto metódy sú jednak z tých definovaných v rozhraní EntityBean, jednak sú to metódy potrebné na zabezpečenie funkcionality definovanej v home rozhraní. Vy ste zodpovední za implementáciu týchto metód, takže je...

EJB 2.x - Entity Beans (implementácia rozhraní a biznis metód)

Cieľom predošlých článkov bolo vysvetliť, ako zadeklarovať rozhrania pre entity beans, ktoré sú vystavené voči klientom. Nezaoberali sme sa však zatiaľ implementačnými detailmi. Treba však povedať, že v ďalších článkoch budeme musieť rozlišovať medzi BMP a CMP perzistentným mechanizmom. Na druhej strane sú však určité oblasti, ktoré sú spoločné...

EJB 2.x - Entity Beans (deklarácia home rozhrania)

Každá entity alebo session bean musí mať home rozhranie, ktoré môže byť odvodené z javax.ejb.EJBHome, respektíve z javax.ejb.EJBLocalHome rozhrania. Home rozhranie poskytuje metódy, ktoré umožňujú klientom vytvárať, hľadať a odstraňovať EJB inštancie. V prípade entity beans umožňuje toto rozhranie aj získavať referencie na existujúce entitné...

EJB 2.x - Entity Beans (definícia triedy primárneho kľúča)

Každý entitný objekt musí mať asociovaný objekt primárneho kľúča, alebo jednoducho primárny kľúč. Táto požiadavka vyplýva z toho, že entitné objekty v drvivej väčšine prípadov korešpondujú s riadkami v obvykle previazaných tabuľkách relačnej databázy. Dokonca aj keď by ste použili entitný objekt na reprezentáciu iného typu dát, stále budete musieť...

Oracle a EJB 3

Dlouho to vypadalo, že jakkoli je EJB 3 všestranně vítaným a zjevně nutným zjednodušením původní podoby EJB specifikace, přesto jedinou implementací na obzoru je ta od JBosse.

EJB 2.x - Entity Beans (deklarácia component rozhraní II)

V predchádzajúcom článku sme začali vytvárať rozhrania pre entity beans, ktoré budeme potrebovať pre náš príklad elektronickej aukcie. V tomto článku budeme pokračovať, pričom si vytvoríme a popíšeme ďalšie component rozhrania a niekoľko pomocných tried. Tento článok bude teda prevažne naplnený zdrojovým kódom.

EJB 2.x - Entity Beans (deklarácia component rozhraní I)

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, že klient pristupuje k entity alebo session beans prostredníctvom ich component rozhraní. Toto rozhranie pozostáva buď z lokálneho rozhrania, remote rozhrania alebo oboch rozhraní súčasne. Keďže klient nemôže pristupovať k EJB priamo, všetky služby, ktoré majú byť pre klientov dostupné, musia byť...

 
strana 4/5celkem 49 položek