EJB 2.x - Entity Beans (BMP - spolupráca medzi entitami)

V predchádzajúcom článku sme načrtli spôsob implementácie synchronizačných metód ejbLoad a ejbStore. Ako ste si mohli všimnúť, v prvej menovanej metóde sme, čo sa týka predmetu (objektu) aukcie, nemali k dispozícii priamo tento predmet (ako objekt triedy Item), ale iba hodnotu jeho primárneho kľúča.

EJB 2.x - Entity Beans (BMP - načítanie a uloženie entitného objektu)

Okrem vykonávania rôznych biznis metód, má entitná trieda najviac práce so synchronizovaním svojho stavu s korešpondujúcimi dátami v podkladovej databáze. K tomuto účelu sú určené dve špeciálne metódy, ejbLoad a ejbStore.

EJB 2.x - Entity Beans (BMP) - vytvorenie entitnej triedy

Už viete, že ak sa rozhodnete vo vašich entitných triedach využívať princíp BMP, budete si musieť zabezpečiť obsah volania jednotlivých callback metód vo vlastnej réžii. Vieme tiež, že ak klient zavolá metódu create nachádzajúcu sa v home rozhraní entitnej triedy, kontajner zavolá korešpondujúcu metódu ejbCreate, volanú nad inštanciou požadovanej...

EJB 2.x - Entity Beans (BMP) - vytvorenie a použitie dátového zdroja

Bez ohľadu na to, či používate ORM (Object-Relational Mapping) alebo nie, mali by ste poznať aspoň základy technológie JDBC, ak chcete implementovať vaše entity beans použitím BMP (Bean-Managed Persistence). Preto tu budem predpokladať, že určité základy JDBC máte. V opačnom prípade vám odporúčam si ich naštudovať.

EJB 2.x - Entity Beans (Bean-Managed Persistence - základné fakty)

Pre každú entity bean, ktorú vytvoríte, si máte možnosť zvoliť spôsob, akým bude jej stav synchronizovaný s podkladovou databázou. V podstate máte dve možnosti. Buď si zabezpečíte potrebný kód na prácu s databázou sami (respektíve využijete služby niektorého frameworku), alebo vytvoríte potrebné mapovanie stavových polí EB na databázové polia a...

EJB 2.x - Entity Beans (callback metódy a životný cyklus)

EJB kontajner spravuje životný cyklus entitných objektov prostredníctvom množiny callback metód vykonávaných nad príslušnými inštanciami. Tieto metódy sú jednak z tých definovaných v rozhraní EntityBean, jednak sú to metódy potrebné na zabezpečenie funkcionality definovanej v home rozhraní. Vy ste zodpovední za implementáciu týchto metód, takže je...

EJB 2.x - Entity Beans (implementácia rozhraní a biznis metód)

Cieľom predošlých článkov bolo vysvetliť, ako zadeklarovať rozhrania pre entity beans, ktoré sú vystavené voči klientom. Nezaoberali sme sa však zatiaľ implementačnými detailmi. Treba však povedať, že v ďalších článkoch budeme musieť rozlišovať medzi BMP a CMP perzistentným mechanizmom. Na druhej strane sú však určité oblasti, ktoré sú spoločné...

EJB 2.x - Entity Beans (deklarácia home rozhrania)

Každá entity alebo session bean musí mať home rozhranie, ktoré môže byť odvodené z javax.ejb.EJBHome, respektíve z javax.ejb.EJBLocalHome rozhrania. Home rozhranie poskytuje metódy, ktoré umožňujú klientom vytvárať, hľadať a odstraňovať EJB inštancie. V prípade entity beans umožňuje toto rozhranie aj získavať referencie na existujúce entitné...

EJB 2.x - Entity Beans (definícia triedy primárneho kľúča)

Každý entitný objekt musí mať asociovaný objekt primárneho kľúča, alebo jednoducho primárny kľúč. Táto požiadavka vyplýva z toho, že entitné objekty v drvivej väčšine prípadov korešpondujú s riadkami v obvykle previazaných tabuľkách relačnej databázy. Dokonca aj keď by ste použili entitný objekt na reprezentáciu iného typu dát, stále budete musieť...

Oracle a EJB 3

Dlouho to vypadalo, že jakkoli je EJB 3 všestranně vítaným a zjevně nutným zjednodušením původní podoby EJB specifikace, přesto jedinou implementací na obzoru je ta od JBosse.

 
strana 4/6celkem 52 položek