EJB 2.x - Entity Beans (deklarácia component rozhraní II)

V predchádzajúcom článku sme začali vytvárať rozhrania pre entity beans, ktoré budeme potrebovať pre náš príklad elektronickej aukcie. V tomto článku budeme pokračovať, pričom si vytvoríme a popíšeme ďalšie component rozhrania a niekoľko pomocných tried. Tento článok bude teda prevažne naplnený zdrojovým kódom.

EJB 2.x - Entity Beans (deklarácia component rozhraní I)

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili, že klient pristupuje k entity alebo session beans prostredníctvom ich component rozhraní. Toto rozhranie pozostáva buď z lokálneho rozhrania, remote rozhrania alebo oboch rozhraní súčasne. Keďže klient nemôže pristupovať k EJB priamo, všetky služby, ktoré majú byť pre klientov dostupné, musia byť...

EJB 2.x - Entity Beans (základné informácie)

Entity Bean (ďalej aj ako EB) reprezentuje perzistentný objekt, ktorý obvykle korešponduje s jedným alebo viacerými (v prípade previazaných tabuliek) riadkami relačnej databázovej tabuľky. Vlastnosť dlhodobej perzistencie je črta, ktorá najviac odlišuje EB od ostatných dvoch typov, pretože napríklad Session Bean dokážu tiež uchovávať stav, ale na...

EJB 2.x - vytváranie, aktivácia, pasivácia a mazanie EJB objektov (základné princípy)

Vytváranie inštancií enterprise beanov je podstatne odlišné od vytvárania klasických inštancií Java objektov v rámci jednej JVM. V skutočnosti nemusí ani prísť k vytvoreniu novej inštancie beanu, ale EJB kontajner môže využiť už existujúce zdroje z takzvaného bean poolu, čo je niečo ako zásobník EJB objektov.

EJB 2.x - filozofia prístupu k EJB cez component a home rozhrania

V minulej časti seriálu sme si vysvetlili, že pri snahe o prístup k EJB, musí klient vždy použiť príslušné rozhranie danej EJB komponenty. Ktorý typ rozhrania bude použitý záleží na tom, či ide o lokálneho alebo vzdialeného klienta.

EJB 2.x - Java RMI a komunikácia s EJB

Jeden z kľúčových aspektov EJB architektúry je distribuovanosť. Pod týmto výrazom sa rozumie, že nie všetky objekty musia bežať v rámci tej istej inštancie JVM (Java Virtual Machine). Otázka teda je, ako môžeme z objektu A, existujúceho v rámci jednej JVM, volať metódy objektu B, nachádzajúceho sa v úplne inej JVM? Odpoveďou z pohľadu EJB je...

EJB 2.x - role a ich zodpovednosti pri vývoji EJB

Ako som už spomenul v úvodnom článku, Enterprise JavaBeans je chápaná ako komponentovo orientovaná architektúra pre distribuovaný computing. Samotné Enterprise Beans (EB) sú jednoznačne najdôležitejšou súčasťou tejto architektúry. Sú určitým spojivom medzi ostatnými prvkami komplexného celku. Napriek tomu, že ostatné komponenty architektúry...

EJB 3.0, Interceptory a Spring

Mě osobně přijdou Interceptory jako příjemné sblížení s AOP. Na druhou si neodpustím malé rýpnutí, tohle máme zavedené a používáme v aplikačním frameworku Spring díky AOP již dávno. Je libo malou ukázku?

EJB 2.x - analýza problémovej domény II

V tomto článku si okrem iného zadefinujeme objektový model pre našu aplikáciu. Tento model však nemusí byť definitívny, ale postupne, ako sa naše vedomosti budú rozširovať, rozšírime si aj objektový model. V reálnom svete je cesta od use case diagramov k objektovému modelu pomerne bolestivá a málokedy jednoduchá. Avšak v záujme jednoduchosti...

Vyšel druhý Early Draft EJB 3.0

Nová specifikace EJB se přibližuje.

 
strana 5/6celkem 52 položek